Last Update: 17 November, 2016

بررسی واژگان: تکه / قطعه / Cut در چرخه (کَت و تَک)

■ واژگانی که در چرخه tak و kat قرار دارند، متعلق به زبان بشرند

واژگانی که در چرخه (تک tak) و (کت kat) قرار دارند، متعلق به زبان بشرند. یعنی هیچ قومی نمی‌تواند (در حالت خالص) مدعی مالکیت آنها باشد مگر آنکه آنها را در ترکیباتی بکار برده باشد که تعلق آن (ترکیب)، به زبان خاصی اختصاص یافته باشد. مثلاً لاتین زبانها نمی‌توانند بگویند که (Cut) متعلق به زبان لاتین است زیرا (Cut) یک واژه خالص و طبیعی است و بخودی خود وجود دارد. مثل خاک که بخودی خود وجود دارد؛ و کسی نمی‌تواند مُشتی خاک را از زمین بردارد و بگوید «این را من ساخته‌ام».
طبعاً اگر آن فرد از مقداری خاک ظرفی سفالین بسازد، می‌تواند بگوید «این سفال را من ساخته‌ام». که البته اشارهٌ او به آن سفال است و نه به خاک آن سفال؛ و قبول مخاطبان نیز اشاره به آن سفال دارد و نه به خاک آن سفال.

حال، واژه‌ای مثل [پادتکان Χ (پادگان)] می‌تواند ایرانیک باشد و اختصاص به زبان ایرانیان داشته باشد زیرا ایشان (تک tak) را در میان واژگان (پاد = ضد) و (آن = نشان قراردادی جمع) نهاده‌اند، و از آن ترکیبی بمعنای [ضد حمله کنندگان] ساخته‌اند (که هرچند اجزاء آن متعلق به زبان بشرند) اما چنین ترکیبی به این معنا در هیچ زبانی نیست. بنابراین ایرانیان می‌توانند مدعی باشند که واژه (پادگان) به زبان ایرانیک تعلق دارد:

پادگان

این موضوع را فراموش کردم عرض کنم که در زبان بشر:
[(تک tak)=(حمله کننده)] (در حالت مادی فاعلی) است، لذا طبیعتاً فاعل است. و برعکسش [(کت kat) = (هرچیز که به آن حمله شود)] (در حالت مادی مفعولی) است، لذا طبیعتاً مفعول است.
و به همین سبب عرض کردم که: « تکه در فارسی مقلوب شده است » زیرا (تکه) حمله کننده و فاعل است و نمی‌تواند (تکه تکه) شود، در حالیکه (کَت) مفعول است و بطور طبیعی (کَت کَت)، بریده بریده، و قطعه قطعه می‌شود. اگر قبول ندارید، بجای بحث کردن بروید تمامی زبانهای دنیا را زیر و رو کنید و ببینید در کل زبان بشر (تَک و کَت) در همین محدده معنوی هستند یا نیستند؟ ^ البته در برخی زبانها ممکن است چنین واژگانی [چون (قطع عربیک) و (Cut لاتین)] بطور خالص حضور نداشته باشند لکن در ترکیبات، غیر ممکن است آنها را پیدا نکنید.

▼ در مورد زبان بشر، به وبسایت (زبان بشر) مراجعه نمایید Ў

free hit counters

The Official Website of S. Amer Hashemi © 2016 All rights reserved.